Czy nadal sąd będzie pomagał osobom występującym bez adwokata?Niestety nie. Osoby, które będą przed sądem występować samodzielnie, bez pomocy adwokata czy radcy prawnego, nie mogą już liczyć na zobacz więcej »
W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielk zobacz więcej »
Do Sejmu trafił poselski projekt  ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny.Jaki jest cel usta zobacz więcej »
27 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa o tłumaczach przysięgłych uchwalona w listopadzie poprzedniego roku. Akt ten określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza p zobacz więcej »
Rada ministrów zaakceptowała projekt zmiany ustawy o gospodrce nieruchomościami.Poza uściśleniem zasad gospodarowania nieruchomościami publicznymi (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytori zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami, który ponad czynności opisane w tytule tego aktu określa także zasady wyboru przedstawiciela pracowników o zobacz więcej »
31 stycznia 2005 r. wchodzą w życie zmiany prawa przewozowego. Nowelizacja wprowadza zaledwie kilka jednak dość istotnych zmian w tej ustawie.Co się zmieni w prawie przewozowym?Nowelizacj zobacz więcej »
24 stycznia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia zobacz więcej »
W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie obszerna i istotna nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany nią wprowadzone dotyczą przede wszystkim małżeńskich ustroi majątkowych, lecz nie ty zobacz więcej »
Jaki cel ma projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?Powstanie tego projektu jest podyktowane potrzebą stworzenia prawnych regulacji, które pozwolą chronić ofiary przemocy w rodzin zobacz więcej »
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Jego autorem jest Rada Ministrów. Akt miałby wejść w życie 1 stycznia 2006 r.Jaki będzie zakres uregulowania nowej ustawy? zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejs zobacz więcej »
W sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem projektowanych zmian jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu, na jakim wysokoś zobacz więcej »
Same przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują powstanie i funkcjonowanie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie URTiP. Takie sądy polubowne rozpatrywać mają spory:1) o zobacz więcej »
Od końca grudnia 2004 r. (konkretnie od 31 grudnia) obowiązują zmienione kwoty i zmienione zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szk zobacz więcej »