Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej normuje zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Tekst ustawy został przekazany do Senatu, a Senat nie wniósł do jej postanowień żadny zobacz więcej »
Senat zaakceptował szereg zmian do ustawy o systemie oświaty. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla dzieci. Obowiązek ten zaczyna się od 1 września roku szkolnego, w rok zobacz więcej »
Szybciej i łatwiej otrzyma się pozwolenie na budowę. A to za sprawą nowelizacji prawa budowlanego, która wchodzi w życie 11 lipca. Swoją szansę otrzymają również osoby, które nielegalnie wybudowały o zobacz więcej »
Od 1 lipca 2003r. zmienia sie kodeks karny. Zmiany wprowadzone ustawa o zmianie kodeksu karnwego wprowadzają także zmiany w innych ustawach karnych, jednakże zmiany w kodeksie karnym sa najbardziej i zobacz więcej »
Wczoraj, tj. 12 czerwca 2003r., Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.W projekcie ustawy określono strony transakcji handlowych. Ujęto w nim wszystkich pr zobacz więcej »
Sejm przekazał do Senatu ustawę nowelizującą ustawę o grach losowych i zakładach wzajemnych i grach na automatach.Nowelizacja wprowadza zmianę tytułu ustawy - otrzymuje ona nowe brzmienie; „o g zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę o referendum ogólnokrajowym, która dopiero co weszła w życie. Poprawki do tej ustawy musi jeszcze zaakceptować Senat. Jednak obserwując tempo tych zmian, można śmiało powiedz zobacz więcej »
Sejm przesłał do Senatu ustawę zmieniającą Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia ma zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych.Konieczność zmian w tym zakresie wiąże się z faktem, iż obecnie funkcjonujące pieniężne świadczenia rodzinne nie stanowią systemu, po zobacz więcej »
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 29 listopada 1990 roku o paszportach. W rozporządzeniu przewidziano:wprowadzenie zobacz więcej »
Od 1 kwietnia 2003r. następują istotne zmiany w systemie społecznego i zdrowotnego ubezpieczenia osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zmiany dotyczą zarówno wysokości odprowadzanyc zobacz więcej »
Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 2 i 3 kwietnia 2003r. senatorowie rozpatrywać będą ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku zobacz więcej »
Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.Nowelizacja ma na celu us zobacz więcej »
Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o języku polskim.Nowelizacja ustawy o języku polskim wprowadza w miejsce delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w kwestii egzaminów potwierdzających znajomość zobacz więcej »
Nowelizacja zmienia konsekwentnie nazwę zawodu z dotychczasowego „lekarza stomatologa” na „lekarza dentystę”, nie naruszając prawa wykonywania zawodu na podstawie wcześniej uz zobacz więcej »