W zwiżzku z obnizką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, od 29 sierpnia 2002r. obniżce ulega wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Stopa ta stanowi równowartość 200% stopy kredytu zobacz więcej »
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał w Komunikacie kwoty stanowiące wysokość 70 i 130 % przecietnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2002r. Nalezy przypomnieć, że kwoty te są istotne zobacz więcej »
Dnia 21 czerwca 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o stanie wyjątkowym. Ustawa ta określa tryb wprowadzania i zniesienia stanu wyjątkowego, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w zobacz więcej »
Dnia 4 sierpnia 2002r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół.Akt ten ma na celu stymulowanie aktywności absolwentów na rynku pracy i rynku gospodarczym, co z zobacz więcej »
Dnia 23 września 2001 roku wchodzą w życie: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zobacz więcej »
Od pierwszego stycznia przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na terytorium Polski oraz wykonujący przewozy na potrzeby własne będą musieli uiszczać opłatę za przejazd pojazdu samochodowego po d zobacz więcej »
1 stycznia 2002 weszło w życie szereg zmian w zasadach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Zgodnie z nową regulacją cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je zobacz więcej »
W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy wynosić będzie :318,10 zł - miesięcznie505,80 zł - dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde n zobacz więcej »
Od 27 czerwca 2002 r., na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, w związku z obniżeniem przez NBP stopy procentowej kredytu lombardowego, ulega obniżeniu stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatko zobacz więcej »
W dniu 17 lipca 2002 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych będące aktem wykonawczym do ustawy z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych.Rozporządzenie to zawi zobacz więcej »
Dnia 5 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalono ostatecznie ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.Ustawa zobacz więcej »
Uchwalając ponownie dnia 26 lipca 2002 r. prawo dewizowe, Sejm zaakceptował wszystkie z 13 poprawek Senatu.W związku tym obrót dewizowy na własne potrzeby po wejściu w życie nowej ustawy będzie w peł zobacz więcej »
Od 25 lipca 2002r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych. Stawka ta została obnizona z 20 do 16 %. Podstawa prawna : Dz. U. 2002r. nr 117 poz. 1009)... zobacz więcej »
Obok przygotowywanych zmian w Kodeksie pracy istnieje także projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Projekt ten przewiduje obniżenie wysokości minimalnej płacy dla osób podejmują zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek projekt ustawy Sejmu zmieniającej ustawę o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół. Projekt ten został przesłany 24 maja 2002r. do Senatu w ramach programu rządowego zobacz więcej »