Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dlaczego przepisy muszą regulować kwestie związane z archiwizowaniem akt komor zobacz więcej »
28 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, które określa - między innymi - szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt info zobacz więcej »
PHARE 2003 jest to ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania wniosków o udziele zobacz więcej »
22 lipca 2005 r. weszła w życie nowelizacja między innymi ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana to bardzo ważna, gdyż jest korzystna przede wszystkim dla członków spółdzielni mieszkaniowych. zobacz więcej »
Czy informatyzacja powinna obchodzić każdego Kowalskiego w naszym kraju? Tak. Przede wszystkim dlatego, iż z dniem 21 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o informatyzacji właśnie. Jaki jest cel wpro zobacz więcej »
16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. W jakiej formie przepro zobacz więcej »
Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy projektowana ustawa miałaby wprowadzić nowe pojęcia? Co to jest działalność gospodarcza w postac zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zak zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych, który ma wprowadzić bony paliwowe jako prawny środek płatniczy przy zakupie przez producentów rolnych olej zobacz więcej »
7 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie i zmianę świadectw homologacji, które ma zastosowanie do decyzji wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub zmianę zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Potrzeba taka wyniknęła z przyjętego na początku 2004 r. przez Radę Ministrów „Planu racjonalizacji wydatków społ zobacz więcej »
Jednym z rozporządzeń z 15 czerwca Minister Finansów uchylił rozporządzenie z 30 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, które miało m.in. zrównać stawki ak zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jak jest obecnie?Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz us zobacz więcej »
6 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz ka zobacz więcej »
„Dziennik Polski” poruszył ostatnio bardzo ciekawy i ważny temat dla wielu z nas. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami niemalże wojny pomiędzy pewną siecią aptek, a tymi spoza tej sieci. zobacz więcej »