Od dziś wchodzi w życie część nowelizacji ustawy prawo energetyczne. Znowelizowany art. 45b ustanawia zasadę, że ceny i stawki za ciepło w dokonywanych pomiędzy zakładem grzewczym a odbiorcą rozlicze zobacz więcej »
Od dziś wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów. Rozporządzenie to precyzuje tryb usuwania pojazdów przez odpowiednie służby. Zgodnie z zobacz więcej »
W Sejmie znajduje się projekt ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to, by treść księg zobacz więcej »
Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zobacz więcej »
Rada Ministrów przedstawiła projekt zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zmiana ma na celu przyspieszenie procesu wymiany dowodów osobistych ludności. Zgodnie z rządowymi założen zobacz więcej »
1 września 2002r. wchodzi w życie część przepisów ustawy zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niek zobacz więcej »
W zwiżzku z obnizką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, od 29 sierpnia 2002r. obniżce ulega wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Stopa ta stanowi równowartość 200% stopy kredytu zobacz więcej »
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał w Komunikacie kwoty stanowiące wysokość 70 i 130 % przecietnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2002r. Nalezy przypomnieć, że kwoty te są istotne zobacz więcej »
Dnia 21 czerwca 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o stanie wyjątkowym. Ustawa ta określa tryb wprowadzania i zniesienia stanu wyjątkowego, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w zobacz więcej »
Dnia 4 sierpnia 2002r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół.Akt ten ma na celu stymulowanie aktywności absolwentów na rynku pracy i rynku gospodarczym, co z zobacz więcej »
Dnia 23 września 2001 roku wchodzą w życie: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zobacz więcej »
Od pierwszego stycznia przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na terytorium Polski oraz wykonujący przewozy na potrzeby własne będą musieli uiszczać opłatę za przejazd pojazdu samochodowego po d zobacz więcej »
1 stycznia 2002 weszło w życie szereg zmian w zasadach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Zgodnie z nową regulacją cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je zobacz więcej »
W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy wynosić będzie :318,10 zł - miesięcznie505,80 zł - dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde n zobacz więcej »
Od 27 czerwca 2002 r., na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, w związku z obniżeniem przez NBP stopy procentowej kredytu lombardowego, ulega obniżeniu stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatko zobacz więcej »