Od uzyskania statusu rezydenta będą uzależnioneobowiązki podatkowe na Węgrzech. Polak będący rezydentem tegokraju ze wszystkich światowych dochodów będzie rozliczał się naWęgrzech. Określenie rezyden zobacz więcej »
Podatnik pracujący na Węgrzech pozaopodatkowaniem dochodów z pracy może spotkać się zkoniecznością zapłaty innych podatków. Jakie to mogą byćnależności? JOANNANARKIEWICZ-TARŁOWSKA doradca podatkowy, zobacz więcej »
Firmy podlegające ustawie o rachunkowościmuszą weryfikować faktyczny stan posiadanych składnikówmajątku z zapisami ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacjęprzeprowadza się na dzień kończący rok obrotowy. W zobacz więcej »
Wśród naszych klientów są jednostki zarównotakie, które prowadzą księgi rachunkowe, jak i takie, któreprowadzą książkę przychodów i rozchodów. W związku z tymmamy w części przypadków problemy z dokon zobacz więcej »
Nasza spółka posiada zapas części zamiennych dourządzeń produkcyjnych. Jak przeprowadzić inwentaryzację takichskładników majątku? Jak powołać zespół spisowy do tego typuskładników majątku, jeżeli trz zobacz więcej »
Ustawa o rachunkowości nie nakazujeinwentaryzować niskocennych składników majątku, które byłybezpośrednio zaliczane w koszty. Jak natomiast postępować zniskocennymi środkami trwałymi, które zostały z zobacz więcej »
Odpowiada Łukasz Mazur - doradca podatkowy,prezes zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i DokumentacjiPodatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego Łukasz Mazur doradca podatkowy, prezes Zarządu,Europej zobacz więcej »
W sytuacji gdy w wyniku czynnościsprawdzających zostaną ujawnione braki formalne złożonejprzez podatnika deklaracji, w określonych wypadkach urzędnikmoże skorygować deklarację z urzędu. Podatnik, któ zobacz więcej »
W jakich przypadkach postępowanie podatkowemoże zostać wszczęte na wniosek podatnika, który chceskorzystać z ulgi podatkowej i czy urząd do wniosku musi sięprzychylić? PRZEMYSŁAW POLKOWSKI doradca p zobacz więcej »
Dla udokumentowania kosztów usługniematerialnych niezbędne są dowody księgowe wymaganeprzepisami prawa, które rzetelnie odzwierciedlają dokonanetransakcje. Tylko wtedy poniesione wydatki można uznać zobacz więcej »
WOJCIECH SZARAMA przewodniczący sejmowej KomisjiUstawodawczej Sejm wybrał pana wczoraj naprzewodniczącego komisji. Jakimi projektami ustaw w pierwszejkolejności zajmie się Komisja Ustawodawcza? - zobacz więcej »
Asesorów można zatrudnić jako sędziów grodzkich do sprawmniejszej wagi Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem karieryprawniczej Kwestie wieczystoksięgowe i sprawy nieprocesowe załatwiąreferendarze zobacz więcej »
Przedsiębiorcy często korzystają z kaucji nazabezpieczenie roszczeń. Wielu podatników zwraca się jednak zpytaniami, jakie skutki w podatkach dochodowych wywołujeskorzystanie z kaucji? ANDRZEJ DĘBIEC zobacz więcej »
Jestem osobą fizyczną nieprowadzącądziałalności gospodarczej i od trzech lat właścicielkąnieruchomości gruntowej, na której pobudowałam domwielorodzinny czterolokalowy. Jestem teraz w trakciewydziela zobacz więcej »
Ustawa o podatkach od sprzedaży mieszkaństanowi, że wolne od podatku będą przychody uzyskane zodpłatnego zbycia domu i mieszkania, jeżeli podatnik był w nimzameldowany na pobyt stały przez okres nie zobacz więcej »