Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało wymienione w art. 244 kodeksu cywilnego jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Prawo to, pozostające w "zawieszeniu" pomiedzy lokat zobacz więcej »
Senat przyjął bez poprawek ustawę Sejmu przewidującą szybszą podwyżkę płac dla nauczycieli. Nowelizacja polega na wprowadzeniu wynikającej z Karty Nauczyciela podwyżki płac już od 1 października 2002 zobacz więcej »
Dnia 29 lipca 2002 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe zobacz więcej »
W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. stawki zasiłku rodzinnego wynosić będą miesięcznie:42,50 zl - na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko,52,60 zl - na trzecie dziecko,65,70 zl - zobacz więcej »
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw zobacz więcej »
Zgodnie z nowelizacją ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, przesunięty został termin, w którym podjęcie działalności gospodarczej objęte zostało obowiązkiem wpisu do Kra zobacz więcej »
W dniu 23 lutego 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przewidziane zobacz więcej »
Przygotowany przez rząd projekt ustawy ma zmienić ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku w zakresie przepisów dotyczących waloryzacji rent i eme zobacz więcej »
5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikac zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Projektowana ustawa ma za zadani zobacz więcej »
Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego.Konieczność określenia w akcie wykonawczym do ustawy o zamówieniach publicznyc zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych.Zmiana ustawy z 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psycholo zobacz więcej »
Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy budżetowej na rok 2004.Projekt ustawy budżetowej na rok 2004 r. przewiduje, że:dochody budżetu państwa będą wynosiły 152.750.516 tys. zł;wydatki budżetu pa zobacz więcej »
Rada Ministrów zaakceptowała propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004r. Zmiany dotyczyć będą następujących zagadnień:Poszerzenie bazy podatkowej (likwidacja zwol zobacz więcej »
Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dokonanie zmian w sposobie przeprowadzania egzaminów zobacz więcej »