No i 16 lipca Sejm uchwalił nowe prawo telekomunikacyjne, a 22 lipca ustawę tę podpisał Prezydent. Założeniem projektu było – między innymi - określenie zasad wykonywania i kontroli działalnośc zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze zobacz więcej »
W dniu 24 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Posłowie przygotowali wspomniany projekt w celu uchronienia konsumentów przed niebezpieczeń zobacz więcej »
W dniu 28 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Został opracowane w związku z rozporządzeniem 1606/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2 zobacz więcej »
Rada Ministrów w dniu 6 lipca 2004 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnyc zobacz więcej »
W dniu 2 lipca 2004 r. przekazano Prezydentowi do podpisania ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane zmiany mają na celu usprawnienie zobacz więcej »
W dniu 16 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa została utworzona z dwóch rozpatrywanych wspólnie projektów. Jeden został zgłoszony przez Rzą zobacz więcej »
Od 21 czerwca 2004 r. rozpatrywany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. Projekt przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewidziane zmiany mają na celu dostosowanie ustawy zobacz więcej »
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt określa warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze zobacz więcej »
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie obowiązującej od 38 lat regulacji dotyczącej majątkowych stosunków zobacz więcej »
W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Ma ona na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz wprowadzenie regulacji dających zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę Prawo własności przemysłowej. Zmiany dotyczą głównie znaków towarowych. Dopuszczono bowiem mozliwość udzielania przez licencjobiorcę na używanie znaku towarowego dalszej lice zobacz więcej »
Ustawa Prawo własności przemysłowej weszła w życie tego samego dnia co inna ustawa, mianowicie o rzecznikach patentowych.Głównym celem ustawy Prawo własności przemysłowej jest harmonizacja prawa kraj zobacz więcej »
Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę – Prawo bankowe. Nowelizacja ma duże znaczenie, ponieważ zmieniana ustawa stanowi podst zobacz więcej »
Od 10 marca 2004 r. w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Projekt ma na celu określenie zasad na jakich wykonywana i kontrolowana jest działalność telekomunik zobacz więcej »