22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2004 r., Nr 141, poz. 1492. Zmiany dotyczą mię zobacz więcej »
W Sejmie ma być rozpatrywany projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, czyli – jak postanowił projektodawca - swobodzie odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci, ich ilości oraz planow zobacz więcej »
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłata emerytur i rent zostaje zmniejszona lub zawieszona, gdy uprawniony uzyskuje przychody w określonej wysokości.Emery zobacz więcej »
Konstytucja gwarantuje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, co Prawo o ustroju sądów powszechnych doprecyzowuje w taki sposób, iż stanowi, że obywatele biorą udział w sprawowaniu w zobacz więcej »
W przedstawionym opracowaniu znajdą Państwo informacje dotyczące najważniejszych zmian, jakie weszły w życie z chwilą akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Zmiany objęły w szczególności prawo zobacz więcej »
8 października 2004 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie są zobowiązane podjąć wszelkie niezbę zobacz więcej »
Główne cele projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to pobudzenie inwestycji sektora publicznego, zwłaszcza infrastrukturalnych, przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsi zobacz więcej »
Opisywany projekt za cel stawia wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółdzielni. Być może stanowiska te staną się posadami wymagającymi dużo więcej uwag zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak dotąd kwestie związa zobacz więcej »
19 sierpnia wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego wprowadzające - między innymi - dwuinstancyjność postępowania. Cała resz zobacz więcej »
Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie zobacz więcej »
W Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada ubiegłego roku (2003) znajduje się projekt ustawy o syndykach, która miałaby określić warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa do wykonywania zawodu syn zobacz więcej »
Główne założenie projektowanej ustawy to zwiększenie przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zmian dotyczących zakresu i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczn zobacz więcej »
Od 3 sierpnia 2004 r. obowiązują już przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Innym słowy nie ma już żadnej zobacz więcej »
3 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta została opublikowana w Dz. U. Nr 162, poz. 1690.Już założeniem projektu było przekazanie do kompetencji ministra wła zobacz więcej »