W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejs zobacz więcej »
W sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem projektowanych zmian jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu, na jakim wysokoś zobacz więcej »
Same przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują powstanie i funkcjonowanie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie URTiP. Takie sądy polubowne rozpatrywać mają spory:1) o zobacz więcej »
Od końca grudnia 2004 r. (konkretnie od 31 grudnia) obowiązują zmienione kwoty i zmienione zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szk zobacz więcej »
W przeciwieństwie do lat poprzednich, 1 stycznia 2005 r. nie przyniesie wielu zmian. Tym niemniej warto się dowiedzieć co nas czeka w 2005 r., zwłaszcza, że większość wprowadzanych zmian jest korzyst zobacz więcej »
Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowi zobacz więcej »
1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 200 4 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych us zobacz więcej »
Jaki cel przyświeca projektowi ustawy o Funduszu Alimentacyjnym?Podstawowym czynnikiem, który zdecydował o pomyśle złożenia projektu jest nieskuteczność egzekucji. Organy państwa nie są w stani zobacz więcej »
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. dotyczy aprobat technicznych oraz upoważnionych do ich wydawania jednostek organizacyjnych. Rozporządzenie określa sposób udzielania, zobacz więcej »
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia zobacz więcej »
Dnia 25 XII 2004 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez zobacz więcej »
Sejm pracuje nad ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z racji konieczności przejęcia do krajowego porządku przepisów Unii Europejskiej (przepisów dotyczących b zobacz więcej »
W Sejmie posłowie pracują właśnie nad projektem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obecnym stanie prawnym ustawa ta zawiera zakazy dotyczące reklamy i promocji napoj zobacz więcej »
W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany (i trafił już do Sejmu) projekt ustawy zmieniającej prawo budowlane. Projekt ten obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe grupy zmian:1) wprowadz zobacz więcej »
Dnia 15 października 2003 roku został złożony na ręce Marszałka Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw przewidujący likwidację instytucji bankowego t zobacz więcej »