Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
Ustanowienie pełnomocnika (także prawnika z urzędu) jest obecnie problemem, którego nie sposób bagatelizować w obliczu faktu, iż jesteśmy już pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Dyrektywa Unii zobacz więcej »
Sejm zaakceptował część poprawek do ustawy zmieniającej ustawę o strażach gminnych. W wyniku nowelizacji, straż gminna uzyskała nowe przywileje, lecz nałożone na nią zostały także nowe obowiązki.Wspó zobacz więcej »
Posłowie w dniu 22 czerwca 2004 r. przekazali do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie ograniczenia w zakresie odse zobacz więcej »
Dnia 17 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera ona przepisy wykonawcze w stosunku do prawa wspólnotowego w tym zakresie. Ustawa ta okreś zobacz więcej »
Od 1 września 2003r. ulegają zmianie najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zobacz więcej »
W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek w zobacz więcej »
13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. zobacz więcej »
W dniu 11 marca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzysk zobacz więcej »
Ciągle nowe grupy zawodowe zmuszone zostają do zaopatrzenia się w kasy rejestrujące (fiskalne) dla ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz r zobacz więcej »
Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiw zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Czy pracownik socja zobacz więcej »
W Sejmie na początku lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustawProponowane zmiany zawarte w projekcie w więks zobacz więcej »
 Swoboda działalności gospodarczej Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określające definicje mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pr zobacz więcej »
Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jedna zobacz więcej »