Szukane słowo: sąd najwyższy

Ilość: 359

Zobacz także: sąd , najwyższy


Szukaj w:


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) zobacz więcej »
Nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem ryczałtowo. Nie jest w tym wypadku dopuszczalne odpowiednie sto zobacz więcej »
Kwestia ewidencjonowania nadgodzin kierowców otrzymujących ryczałtowe wynagrodzenie wciąż wywołuje kontrowersje. Wczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że przed 1 stycznia 2003 r., zanim ten problem wyraźnie zobacz więcej »
Umowa o zakazie konkurencji, choć cieszy się pewną autonomią, jest umową prawa pracy. Z ostrożnością należy więc podchodzić do orzekania jej nieważności. Zwykle bowiem na takich wyrokach traci pracow zobacz więcej »
Skarb państwa odpowiada za szkody powstałe w wyniku wydania przez Centralną Informację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych tego rejestru, ale niezgodne z rze zobacz więcej »
Nie może na zasady współżycia społecznego powoływać się pracownik, który sam takich zasad wobec pracodawcy nie przestrzega. Tak stwierdził Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację pracownika, który z powod zobacz więcej »
Szkoda górnicza może być naprawiona w części przez przywrócenie stanu poprzedniego, a w pozostałej części przez zapłatę odszkodowania - uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 12 maja 2004 r.Uchwała jest odp zobacz więcej »
Powierzenie bezpieczeństwa imprezy masowej wyspecjalizowanej agencji zajmującej się zawodowo ochroną osób i mienia nie zwalnia organizatorów od odpowiedzialności za niezapewnienie bezpieczeństwa jej zobacz więcej »
Jeśli pracownicy otrzymują jakiś dodatek za określony czas pracy, np. w godzinach nadliczbowych, to w pierwszej kolejności należy zaliczyć go jako wynagrodzenie za ów czas - stwierdził Sąd Najwyższy zobacz więcej »
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy nie jest błahym naruszeniem obowiązków pracownika. Przeciwnie - może być podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia, zwłaszcza gdy chodzi o wyższy szczebel zatru zobacz więcej »
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów wynajęcia pojazdu zamiennego z powodu opóźnienia w wypłacie odszkodowania ubezpieczeniowego, niezależnie od odsetek za tę zwłokę - wynika z piątkowego orze zobacz więcej »
Dla ważności darowizny własnościowego mieszkania spółdzielczego nie jest konieczne złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni - uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 2 zobacz więcej »
Usytuowanie linii energetycznej nad działką jest wkroczeniem w sferę własności, bo narzuca sposób korzystania z gruntu, a przede wszystkim znacznie zmniejsza jego wartość. Dlatego nie ma znaczenia fa zobacz więcej »
Według ogólnych warunków umów autocasco odszkodowanie za skradziony samochód się nie należy, jeżeli kluczyki nie były zabezpieczone z należytą starannością. Za brak takiej staranności uznał Sąd Najwy zobacz więcej »
Osoba, wobec której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie o rentę wytoczonej przez zamies zobacz więcej »