Szukane słowo: szkody

Ilość: 135


Szukaj w:


Dzisiaj, tzn. 10 października, wchodzi w życie rozporządzenie z 11 września 2002 r. dotyczące obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zobacz więcej »
1 stycznia 2003r. wchodzi w życie ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Jest to kolejny akt prawny, który reguluje kwestie świadczeń zobacz więcej »
Skarb państwa odpowiada za szkody powstałe w wyniku wydania przez Centralną Informację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych tego rejestru, ale niezgodne z rze zobacz więcej »
Szkoda górnicza może być naprawiona w części przez przywrócenie stanu poprzedniego, a w pozostałej części przez zapłatę odszkodowania - uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 12 maja 2004 r.Uchwała jest odp zobacz więcej »
Fiskus ma odpowiadać za wszystkie szkody poniesione przez podatnika wskutek decyzji, którą następnie uchylono w wyniku wznowienia postępowania albo stwierdzono jej nieważność. Korygujący zeznanie lub zobacz więcej »
Osoba, wobec której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie o rentę wytoczonej przez zamies zobacz więcej »
Naśladownictwo przez przedsiębiorcę gotowego produktu drugiego przedsiębiorcy nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości pro zobacz więcej »
Nowe zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone błędnymi decyzjami urzędników przewiduje senacki projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Jest on obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Dotychcza zobacz więcej »
Na jednej sali proces prowadzony jest kontradyktoryjnie, dokładnie według znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego. Na sali obok zaś według starych dobrych zasad, czyli po uważaniu. Takie mogą zobacz więcej »
Są sprawy, których nie można od razu załatwić w drodze postępowania sądowego, bo najpierw należy wyczerpać drogę administracyjną. Do takich należą roszczenia o naprawienie szkody za zalanie nieruchom zobacz więcej »
Od dziś obowiązują bardziej rygorystyczne zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone podczas wykonywania władzy publicznej. Narastający od lat problem znalazł finał w zmienionym kodeksie c zobacz więcej »
Od 1 stycznia br. został wprowadzony obowiązek przeprowadzania badań technicznych pojazdu, w którym, z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, dokonano naprawy na kwotę przekraczającą 2 tys. zł. Wynika zobacz więcej »
O odpowiedzialności organów władzy publicznej za działania niezgodne z prawem decydują aż cztery rodzaje rozwiązań prawnych wyznaczonych czterema datami.(...)Jest to ukoronowanie wieloletnich prac, k zobacz więcej »
Gdy podatnik poniesie szkody na skutek niesolidności obsługującego go biura rachunkowego, może dochodzić odszkodowania przed sądem. Późniejszym pretensjom może zapobiec precyzyjne określenie w umowie zobacz więcej »
Sąd Najwyższy wyjaśnił zasady odpowiedzialności komornika za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności. Odpowiada on tylko za skutki działań i zaniechań niezgodnych z prawem. Tak też będzie po wej zobacz więcej »